Eden I

Błędowska 13A32-329 Laski

Ośrodek dzienny 8-16,Ośrodek całodobowy 24h.

608 289 093, 660 049 508seniorzpasja@gmail.com

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2/RPMP.09.02.03-12-0458/16

Napisał: 28 lipiec, 2017

Zamawiający – Firma Usługowo Handlowa „DADAK” Urszula Majocha informuje, że w wyniku przeprowadzonego w postępowaniu o udzielenie zmówienia o wartości wyrażonej w złotych kwoty od 20 000 PLN netto do 50 000 PLN netto zgodnie z rozeznaniem rynku określonym w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 na dostawę sprzętu komputerowego oraz sprzętu RTV i AGD do Dziennego Ośrodka Pobytu Osób Starszych w Laskachw ramach projektu pn. „SENIOR Z PASJĄ” – dzienna opieka i aktywizacja osób niesamodzielnych w Laskach nr RPMP.09.02.03-12-0458/16współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 została złożona:

  • w części I- 1 oferta:
  1. ITCOM Marcin Świerkowski, Jan Pałka, Łukasz Krężel, ul. Krakowska 28, 32-340 Wolbrom; NIP: 6372018376

W wyniku oceny ofert jako najkorzystniejsza (przy kryterium najniższa cena) została wybrana oferta złożona przez ITCOM Marcin Świerkowski, Jan Pałka, Łukasz Krężel, która jest ofertą ważną i nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

  • w części II- 1 oferta:
  1. ITCOM Marcin Świerkowski, Jan Pałka, Łukasz Krężel, ul. Krakowska 28, 32-340 Wolbrom; NIP: 6372018376

W wyniku oceny ofert jako najkorzystniejsza (przy kryterium najniższa cena) została wybrana oferta złożona przez ITCOM Marcin Świerkowski, Jan Pałka, Łukasz Krężel, która jest ofertą ważną i nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

  • w części III- 1 oferta:
  1. ITCOM Marcin Świerkowski, Jan Pałka, Łukasz Krężel, ul. Krakowska 28, 32-340 Wolbrom; NIP: 6372018376

W wyniku oceny ofert jako najkorzystniejsza (przy kryterium najniższa cena) została wybrana oferta złożona przez ITCOM Marcin Świerkowski, Jan Pałka, Łukasz Krężel, która jest ofertą ważną i nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

  • w części IV- 1 oferta:
  1. ITCOM Marcin Świerkowski, Jan Pałka, Łukasz Krężel, ul. Krakowska 28, 32-340 Wolbrom; NIP: 6372018376

W wyniku oceny ofert jako najkorzystniejsza (przy kryterium najniższa cena) została wybrana oferta złożona przez ITCOM Marcin Świerkowski, Jan Pałka, Łukasz Krężel, która jest ofertą ważną i nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.