Eden I

Błędowska 13A32-329 Laski

Ośrodek dzienny 8-16,Ośrodek całodobowy 24h.

608 289 093, 660 049 508seniorzpasja@gmail.com

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 3/RPMP.09.02.03-12-0458/16

Napisał: 1 sierpień, 2017

dotyczy: dostawy wyposażenia sali do rehabilitacji do Dziennego Ośrodka Pobytu Osób Starszych w Laskach w ramach projektu pn. „SENIOR Z PASJĄ” – dzienna opieka i aktywizacja osób niesamodzielnych w Laskach nr RPMP.09.02.03-12-0458/16 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

Zamawiający – Firma Usługowo Handlowa „DADAK” Urszula Majocha informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zmówienia o wartości wyrażonej w złotych kwoty od 20 000 PLN netto do 50 000 PLN netto zgodnie z rozeznaniem rynku określonym w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 została złożona:

 

 • w części I- 0 ofert:

W wyniku przeprowadzonego rozeznania rynku w części I nie wpłynęła żadna oferta.

 • w części II- 1 oferta:
 1. PDS CARE S.C. Michał Rycerz, Krzysztof Habik, ul. Przepiórcza 11, 91-511 Łódź; NIP: 7262663515

W wyniku oceny ofert jako najkorzystniejsza (przy kryterium najniższa cena) została wybrana oferta złożona przez PDS CARE S.C. Michał Rycerz, Krzysztof Habik, która jest ofertą ważną i nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 • w części III- 1 oferta:
 1. PDS CARE S.C. Michał Rycerz, Krzysztof Habik, ul. Przepiórcza 11, 91-511 Łódź; NIP: 7262663515

W wyniku oceny ofert jako najkorzystniejsza (przy kryterium najniższa cena) została wybrana oferta złożona przez PDS CARE S.C. Michał Rycerz, Krzysztof Habik, która jest ofertą ważną i nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 • w części IV- 1 oferta:
 1. PDS CARE S.C. Michał Rycerz, Krzysztof Habik, ul. Przepiórcza 11, 91-511 Łódź; NIP: 7262663515

W wyniku oceny ofert jako najkorzystniejsza (przy kryterium najniższa cena) została wybrana oferta złożona przez PDS CARE S.C. Michał Rycerz, Krzysztof Habik, która jest ofertą ważną i nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 • w części V- 1 oferta:
 1. PDS CARE S.C. Michał Rycerz, Krzysztof Habik, ul. Przepiórcza 11, 91-511 Łódź; NIP: 7262663515

W wyniku oceny ofert jako najkorzystniejsza (przy kryterium najniższa cena) została wybrana oferta złożona przez PDS CARE S.C. Michał Rycerz, Krzysztof Habik, która jest ofertą ważną i nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 • w części VI- 1 oferta:
 1. PDS CARE S.C. Michał Rycerz, Krzysztof Habik, ul. Przepiórcza 11, 91-511 Łódź; NIP: 7262663515

W wyniku oceny ofert jako najkorzystniejsza (przy kryterium najniższa cena) została wybrana oferta złożona przez PDS CARE S.C. Michał Rycerz, Krzysztof Habik, która jest ofertą ważną i nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 • w części VII- 1 oferta:
 1. PDS CARE S.C. Michał Rycerz, Krzysztof Habik, ul. Przepiórcza 11, 91-511 Łódź; NIP: 7262663515

W wyniku oceny ofert jako najkorzystniejsza (przy kryterium najniższa cena) została wybrana oferta złożona przez PDS CARE S.C. Michał Rycerz, Krzysztof Habik, która jest ofertą ważną i nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Niniejsze zawiadomienie stanowi jednocześnie potwierdzenie zamówienia dostawy wyposażenia u wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą oraz zobowiązuje wykonawcę do wykonania dostawy w wyznaczonym w zaproszeniu do składania ofert terminie tj. nie później niż do 18 sierpnia 2017r.